fbpx

Človek ovplyvňoval prírodu vždy, je totiž jej súčasťou. Nemenil však zemský ekosystém tak rýchlo ako dnes.

Klimatické zmeny prinášajú nestálosť podnebia, úbytok vodných zdrojov a stratu biodiverzity. K podobným javom dochádzalo aj v minulosti. Zmeny klímy a ekosystému sprevádzali úpadok alebo dokonca zánik rozvinutých civilizácií.

Niekedy boli faktorom urýchľujúcim vnútorný – politický, ekonomický či demografický – rozpad spoločnosti. Okrem vnútorných faktorov boli dôležité aj tie vonkajšie. Jednotlivé spoločnosti totiž nežili izolovane, ale navzájom sa ovplyvňovali. Najvýznamnejšie staroveké civilizácie pred svojím úpadkom dosiahli určitú mieru globalizácie.

Jednou z najčastejších odpovedí spoločnosti na klimatické zmeny je a bol pohyb. Migrácia jednotlivých skupín, etník či národov charakterizovala každé historické obdobie. Dôvody, pre ktoré ľudia opúšťali svoj domov, boli rôzne a často sa navzájom prelínali. Svedkami podobných udalostí sme aj dnes. História sa totiž opakuje. Dokážeme sa z nej poučiť?