fbpx
ZMINA: Rebuilding project

Zmina. Rebuilding

Obdobie implementácie projektu:
apríl 2023 — marec 2025

Popis:
ZMINA: REBUILDING je projekt, ktorý má za úlohu podporiť ukrajinských umelcov a kultúrne organizácie v oblasti tvorby a prezentácie diel na Ukrajine a v krajinách Kreatívnej Európy. Hlavný partner projektu Nadácia Izolyatsia (Ukrajina) v spolupráci s kultúrnym centrom Malý Berlín (Slovensko) a medzinárodnou sieťou Trans Europe Halles (Švédsko) prinesie štyri grantové výzvy.

ZMINA: REBUILDING poskytne 1,4 milióna eur ukrajinským umelcom a kultúrnym organizáciám, ktorí budú pracovať buď samostatne alebo v spolupráci s medzinárodnými partnermi. Podporení účastníci budú môcť využiť grant na tvorbu a prezentáciu svojich diel doma a v zahraničí. Tieto diela majú uľahčovať, propagovať a sprostredkovať verejný diskurz na tému prestavby: identity, spoločenských noriem, komunity, vzťahov a infraštruktúry.

Projekt sa snaží podporiť intenzívne budovanie kapacít ukrajinských umelcov a kultúrnych organizácií, medzi nimi aj verejných kultúrnych inštitúcií, a to prostredníctvom subgrantovej schémy, na ktorú nadväzujú ďalšie aktivity spojené s podporou komunikácie a prezentácie diel na Ukrajine a v zahraničí.

Ciele projektu:

  • spojiť tému vojnovej obnovy a rekonštrukcie v subgrantovej schéme, program má podporiť rozvoj vybraných praktík, ktoré prispievajú k vojnovej obnove a povojnovému zotaveniu;
  • zdôrazniť zásadnú a jedinečnú úlohu kultúrneho a kreatívneho sektora v sociálnej a hospodárskej (pre-)stavbe v súčasnosti a budúcnosti;
  • mimo Ukrajiny podporovať a rozvíjať vzájomné porozumenie a budúce spolupráce medzi európskym a ukrajinským kultúrnymi a kreatívnym sektorom;
  • intenzívne budovanie kapacít podporí ukrajinských umelcov a kultúrne organizácie v rozvoji ich medzinárodných aktivít a vývoji cezhraničných projektov a diel v rámci Európskych štandardov. 

Úlohou ZMINA: REBUILDING nie je len podporiť ukrajinským umelcov a kultúrne organizácie, ale aj podporiť budúce investície v ukrajinskom kultúrnom a kreatívnom sektore v dlhodobom časovom horizonte a rozvíjať medzinárodné spojenia, ktoré podporia vstup Ukrajiny do Európskej únie.

Malý Berlín v tomto projekte zabezpečuje komunikáciu a disemináciu. Zodpovedá za vypracovanie a poskytnutie komunikačného a dizajnového manuálu týkajúceho sa prezentácie projektu určeného úspešným žiadateľom, a tiež za vytvorenie diseminačných výstupov pre príjemcov grantov a tiež bude v prípade vybraných projektov dohliadať na organizáciu podujatí kultúrnej diplomacie.

Oficiálna webová stránka projektu:
izolyatsia.org/en/project/zmina-rebuilding


Leader of the project:
V4 project - Critical Revealing of Communist Heritage - Izolyatsia
Partners:
Malý Berlín
Trans Europe Halles