fbpx

Strašidlo rodovej rovnosti?

27. mája 2021
— Online

Slovo gender – rod – v poslednom období rezonuje v spoločenskej diskusii často s výrazne negatívnou konotáciou.

Gender ako kultúrno-sociálny koncept a jeho chápanie a interpretácia smerom k laickej verejnosti podlieha stále výrazným stereotypom a nezriedka predsudkom. Signifikatný diskurz možno vidieť aj medzi odborníkmi v mediálnom, spoločenskom a verejnom priestore.

Komplexný ukazovateľ, ktorý meria a hodnotí parametre ako práca, príjem, vedomosti, násilie na ženách, zdravie, či podiel pohlaví – zvaný Index rodovej rovnosti EÚ, uvádza skóre Slovenska o 12,4 bodu nižšie v porovnaní s priemerným skóre EÚ. Slovensko je tak v indexe rodovej rovnosti EÚ až 25. mieste.

Prečo je gender – rod – takým háklivým slovom v slovenskej spoločnosti? Prečo sa stáva nástrojom ideologického a politického boja? Ako sme na tom s rodovou rovnosťou na Slovensku? Pred akými výzvami stojíme? Osciluje slovenská spoločnosť medzi bigotnosťou a xenofóbiou a liberálnym progresivizmom?

Na tieto i iné otázky sa pokúsi nájsť odpovede politológ Jozef Lenč spoločne s Oľgou Pietruchovou (riaditeľkou Odboru prevencie kriminality na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky) a so Zuzanou Brixovou (riaditeľkou Odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky).

Ing. Oľga Pietruchová, M.A.
Slovenská chemická inžinierka, avšak najmä ľudsko-právna aktivistka a feministka. Odborníčka na rodovú rovnosť, uplatňovanie gender mainstreamingu a rovnosti príležitostí, rodového vzdelávania a uplatňovania ľudských práv žien. Pôsobila ako riaditeľka pro-choice občianskych združení Možnosť voľby a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. V súčasnosti vedie oddelenie Odboru prevencie kriminality na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Zuzana Brixová, M.A, LLM.
Odborníčka na medzinárodné a európske právo v ľudsko-právnej oblasti. Je členkou Poradnej rady projektu ATHENA – Horizont 2020 a pôsobí ako poradkyňa pre EU regulatory & Gender Equality pre KEGG, start-up pôsobiaci vo femtech. V súčasnosti je riaditeľkou odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pripravila Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021-2027 a príslušný Akčný plán.