fbpx

Historický odkaz Mateja Bela mestu Trnava

27. novembra 2018
— Malá sála

Polyhistor Matej Bel (1684 – 1749) sa v druhom zväzku svojho diela Historicko-zemepisné vedomosti o Novom Uhorsku (Viedeň, 1736) venuje mestu Trnava. Na sto stranách prináša čitateľovi informácie jednak o dejinách mesta od jeho počiatku, o súvekej podobe Trnavy, o jej topografii, obyvateľstve, o najvýznamnejšom Trnavčanovi Jánovi Sambucovi a popri tom aj podrobný opis Trnavskej univerzity a jej fungovania.

Kto evanjelickému vzdelancovi poskytol podklady k napísaniu dielu? Je Belov opis Trnavy objektívny? Aký mal vzťah k mestu, čo ho s ním spájalo? Prednáška Eriky Juríkovej sa pokúsi dať poslucháčom odpovede na tieto i iné otázky a objasniť, aký mal trnavský magistrát postoj k Belovej snahe napísať prvé dejiny mesta.

Doc. Mgr. Erika Juríková, PhD. vyštudovala klasické jazyky na Trnavskej univerzite v Trnave, kde pokračovala v doktorandskom štúdiu v odbore slovenské dejiny. V roku 2014 sa habilitovala na Komenského univerzite v Bratislave. V súčasnosti vedie Katedru klasických jazykov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity a vo svojej vedecko-publikačnej činnosti sa zameriava na novolatinské písomníctvo uhorskej proveniencie s akcentom na dielo Mateja Bela a knižnú produkciu historickej Trnavskej univerzity. Je jedinou úradnou prekladateľkou pre latinský jazyk na Slovensku.