fbpx

Prísľuby, či skôr veľké nádeje, ktoré často spájame s novými technológiami, nemusia mať len pozitívne dopady na budúcnosť ľudstva.

V novembrovej Sci-fi filozofii predstavíme knihu Promises and perils of emerging technologies for human condition. Kniha prezentuje pohľad desiatich autorov zo štyroch postkomunistických krajín strednej a východnej Európy, ktorí sa dívajú do budúcnosti na novovznikajúce technológie a možnosti ľudského vylepšenia. Analyzujú tému z rôznych perspektív: antropologickej, etickej, filozofickej, ontologickej, empirickej a právnej.

moderátor: Jozef Lenč
diskutujúci: prof. Peter Sýkora, PhD., Jana Tomašovičová, PhD., Juraj Odorčák, PhD.

Viac o knihe: Promises and perils of emerging technologies for human condition

zostavovateľ: Peter Sýkora

Nové technológie sú definované ako ďalekosiahle a radikálne technológie, ktorých dopad na ľudskú spoločnosť a budúcnosť môže byť výrazný. To so sebou prináša dvojznačnosť a neistotu – na jednej strane sa zvyšujú optimistické očakávania od zavedení nových technológií do praxe, na druhej strane aj obavy z možných nežiaducich a nepredvídaných negatívnych dôsledkov.

Vďaka svojej radikálnej novosti tieto technológie čelia konfrontácii s tradičnými filozofickými a etickými koncepciami, zavedenými metódami posudzovania budúcich rizík, ktoré sa môžu prejaviť vo vede, technológiách, pri spravovaní spoločnosti a v politike, v komunikácii, v lekárskej praxi aj mimo nej.

Prof. Sýkora predstaví jeho pohľady na výzvy, možnosti a riziká génového editovania smerom k ľudskej prirodzenosti. Dr. Tomašovičová predstaví jej pohľad na význam ontologického a antropologického konceptu v syntetickej biológii a Dr. Odorčák sa zamyslí nad otázkou transhumanizmu a nesmrteľnosti.

organizátor: Filozofická fakulta UCM
partner: Malý Berlín

Diskusia o témach budúcnosti sa koná vďaka podpore projektu APVV-17-0064 Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu.