fbpx

Spolu s katedrou Prírodných vied UCM Vás pozývame na decembrovú Vedu v cenTTre.

Tentoraz sa budeme venovať praktickej organickej chémii a jej využitiu pri dizajne funkčných materiálov. RNDr. Zita Tokárová, PhD. vám vo svojej prednáške vysvetlí, aké biochemické, fyzické či iné poznatky z pridružených vedných disciplín sú potrebné na rozžiarenie dennodenne používaných obrazoviek smartfónov či obrazoviek Televízorov. Odhalí nám, aké rôzne úskalia, no aj nové poznatky, vie priniesť práca a výskum zameraný na prepájanie viacerých vedných odvetví a predstaví nám novinky z oblasti vývoja nových fotoaktívnych zlúčenín zasahujúcich do oblasti fotodynamickej terapie.

RNDr. ZITA TOKÁROVÁ, PhD.
sa od čias PhD štúdia venuje syntéze aktívnych komponentov pre organické polovodiče. Po obhájení dizertačnej práce sa venuje predovšetkým syntéze aktívnych komponentov pre materiály typu organické solárne cely a svetlo emitujúce diódy, ale aj pre aplikácie v tekutých kryštáloch LCD. Jej vedecké texty boli publikované vo viacerých zahraničných vedeckých časopisoch ako Journal of American Chemical Society (JACS) alebo Royal Society of Chemistry. Počas svojej vedeckej kariéry absolvovala stáže na Univerzitách v Szegede (SZOTE), Dubline (DCU), Krakow (Jagiellonska) a Warszawe (UW). Aktuálne sa so svojim výskumným kolektívom, ktorý tvoria predovšetkým študenti z Katedry chémie FPV UCM, venuje výskumu funkčnosti nimi vytvorených zlúčenín na príklade svetlo emitujúcej diódy (OLED) a fotovoltaického článku (BHJ-typ). V súčasnosti aktívne spolupracuje s Ústavom polymérov SAV, FChPT STU, FEI STU a Fyzikálnym ústavom SAV v Bratislave.